Promercat vlc film market

BASES PROMERCAT

L’Institut Valencià de Cultura convoca, coincidint amb Cinema Jove i en col.laboració amb À Punt, la segona edició de PROMERCAT- VLC FILM MARKET que es celebrarà del 29 de juny fins l’1 de juliol de 2022.

L’objectiu és consolidar un mercat on es poden trobar empreses productores que busquen projectes per coproduir o que oferten projectes per a coproducció.

El mercat es centrarà en tres àmbits:  en l’àmbit lingüístic valencià, àmbit estatal i àmbit de distribució i vendes.

INSCRIPCIONS

 • Per a la inscripció cal emplenar el formulari disponible a la web de PROMERCAT www.promercat.com

TERMINI D’INSCRIPCIÓ: del 15 febrer a l’18 d’abril de 2022.

QUI POT INSCRIURE’S?

 • Qualsevol productora audiovisual que presente projectes en alguna de les categories. Cada productora només podrà presentar un únic projecte a cada categoria.
 • Un comité professional farà una avaluació dels projectes i realitzarà la selecció final.

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER A PROMERCAT VALENCIÀ, ESTATAL I DISTRIBUCIÓ I VENDES

 • Sinopsi
 • Guió
 • Fitxa tècnica del projecte
 • Filmografia de l’empresa productora
 • Biofilmografia de la productora o de la producció executiva
 • Equip tècnic i artístic
 • Resum del pressupost d’execució
 • Estat de desenvolupament del projecte
 • Pla de finançament

CATEGORIES:

PROMERCAT VALENCIÀ: Convocatòria per a les produccions audiovisuals amb interés a coproduir en valencià.  Adreçada a productores i professionals de l’àmbit lingüístic valencià: Comunitat Valenciana – Catalunya – Illes Balears, així com les respectives televisions (À Punt, TV3 i IB3). Dirigit a projectes de ficció, tant llargmetratges, com sèries, mini-sèries i tv-movies,  també d’animació, en versió original valencià.

És seleccionaran un màxim 12 projectes del mateix àmbit lingüístic.

Els projectes seleccionats tindran l’oportunitat de fer una presentació davant altres productores interessades en coproduir així com empreses distribuidores i televisions.

Posteriorment s’organitzaran reunions B2B entre els participants.

PROMERCAT ESTATAL Convocatòria per a produccions audiovisuals amb interés en coproduir a l’àmbit estatal. Adreçada a productores i professionals d’àmbit estatal i de la resta d’autonomies. Dirigit a projectes de ficció, tant llargmetratges, com sèries, mini-sèries i tv-movies, també d’animació.

És seleccionaran un màxim de 12 projectes d’àmbit estatal.

Els projectes seleccionats tindran l’oportunitat de fer una presentació davant altres productores interessades en coproduir així com empreses distribuidores i televisions.

Posteriorment s’organitzaran reunions B2B entre els participants.

PROMERCAT DISTRIBUCIÓ I VENDES

Convocatòria per al foment de la distribució valenciana, estatal i internacional de les produccions valencianes. Adreçat a llargmetratges de ficció, també d’animació, produïts per empreses productores valencianes i finalitzats després de 2021 o en postproducció, que busquen distribució o venda.

Els projectes seleccionats, tant els finalitzats com els que estiguen en procés de finalització,  tindran l’oportunitat de fer una presentació davant altres empreses distribuidores.

A més es facilitarà els visionats online de les pel·lícules a les distribuidores interessades.

CRITERIS DE SELECCIÓ

En la selecció de projectes es valorarà especialment:

– El percentatge de finançament garantit (Si resulten seleccionats caldrà que justifiquen el finançament a través de contractes de compra de drets per part d’alguna televisió, o fons propis respaldats per un aval bancari o justificant de compte corrent)

– La fase o estat de la producció.

– Haver obtingut una ajuda a la producció, al desenvolupament o al guió de l’Institut Valencià de Cultura o d’alguna altra institució pública.

La participació en la convocatòria PROMERCAT VLC FILM MARKET implica l’acceptació de les bases.

 


 

El Instituto Valenciano de Cultura convoca, coincidiendo con Cinema Jove y en colaboración con À Punt, la segunda edición de PROMERCAT- VLC FILM MARKET que se celebrará del 29 de junio hasta el 1 de julio de 2022.

El objetivo es consolidar un mercado donde se pueden encontrar empresas productoras que buscan proyectos para coproducir o que ofrezcan proyectos para coproducción.

El mercado se centrará en tres ámbitos: en el ámbito lingüístico valenciano, ámbito estatal y ámbito de distribución y ventas.

INSCRIPCIONES

 • Para la inscripción hay que rellenar el formulario disponible en línea en la web de PROMERCAT www.promercat.com

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: del 15 febrero al 18 de abril de 2022.

QUIÉN PUEDE INSCRIBIRSE?

 • Cualquier productora audiovisual que presente proyectos en alguna de las categorías. Cada productora solo podrá presentar un único proyecto a cada categoría.
 • Un comité profesional hará una evaluación de los proyectos y realizará la selección final.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA PROMERCAT VALENCIANO, ESTATAL Y DISTRIBUCIÓN Y VENTAS

 • Sinopsis
 • Guion
 • Ficha técnica del proyecto
 • Filmografía de la empresa productora
 • Biofilmografía de la productora o de la producción ejecutiva
 • Equipo técnico y artístico
 • Resumen del presupuesto de ejecución
 • Estado de desarrollo del proyecto
 • Plan de financiación

CATEGORÍAS:

PROMERCAT VALENCIANO: Convocatoria para las producciones audiovisuales con interés en coproducir en valenciano. Dirigida a productoras y profesionales del ámbito lingüístico valenciano: Comunidad Valenciana – Cataluña – Islas Baleares, así como las respectivas televisiones (À Punt, TV3 e IB3). Dirigido a proyectos de ficción, tanto largometrajes, como series, miniseries y tv-movies, también de animación, en versión original valenciano.

Se seleccionarán un máximo de 12 proyectos del mismo ámbito lingüístico.

Los proyectos seleccionados tendrán la oportunidad de hacer una presentación ante otras productoras interesadas en coproducir así como empresas distribuidoras y televisiones.

Posteriormente se organizarán reuniones B2B entre los participantes.

PROMERCAT ESTATAL Convocatoria para producciones audiovisuales con interés en coproducir en el  ámbito estatal. Dirigida a productoras y profesionales del ámbito estatal y del resto de autonomías. Centrado en proyectos de ficción, tanto largometrajes, como series, miniseries y tv-movies, también de animación.

Se seleccionarán un máximo de 12 proyectos de ámbito estatal.

Los proyectos seleccionados tendrán la oportunidad de hacer una presentación ante otras productoras interesadas en coproducir así como empresas distribuidoras y televisiones.

Posteriormente se organizarán reuniones B2B entre los participantes.

PROMERCAT DISTRIBUCIÓN Y VENTAS

Convocatoria para el fomento de la distribución valenciana, estatal e internacional de las producciones valencianas. Dirigido a largometrajes de ficción, también de animación, producidos por empresas productoras valencianas y finalizados después de 2021 o en postproducción, que buscan distribución o venta.

Los proyectos seleccionados, tanto los finalizados como los que estén en proceso de finalización, tendrán la oportunidad de hacer una presentación ante empresas distribuidoras.

Además se facilitarán los visionados en línea de las películas a las distribuidoras interesadas.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

En la selección de proyectos se valorará especialmente:

– El porcentaje de financiación garantizada (Si resultan seleccionados hará falta que justifiquen la financiación a través de contratos de compra de derechos por parte de alguna televisión, o fondos propios respaldados por un aval bancario o justificante de cuenta corriente)

– La fase o estado de la producción.

– Haber obtenido una ayuda a la producción, al desarrollo o al guion del Instituto Valenciano de Cultura o de alguna otra institución pública.

La participación en la convocatoria PROMERCAT VLC FILM MARKET implica la aceptación de las bases.

1