Promercat vlc film market

Almudena Verdés Durá

Almudena Verdés Durá

Productora i directora | Productora y directora | Producer and director en Silence Comunicación

València www.silencecomunicacion.com

@almudenaverdes @almudena verdes

BIOFILMOGRAFIA / BIOFILMOGRAFÍA

Directora i guionista, treballa en l'àmbit de la ficció. Ha dirigit 4 curtmetratges i 2 llargs documentals. A més a més, produeix i dirigeix publicitat.

Directora y guionista, trabaja en el terreno ficción. Ha dirigido 4 cortometrajes y 2 largos documentales. Además produce y dirige publicidad.

Director and screenwriter, she works in the fiction field. She has directed 4 short films and 2 feature documentaries. She also produces and directs advertising.

PRODUCTORA

Productora audiovisual independent creada a finals de 2011.

Productora audiovisual independiente creada a finales de 2011.

Independent audiovisual production company created at the end of 2011.

DIES QUE ESTARÀ AL MERCAT / DÍAS QUE ESTARÁ EN EL MERCADO

Dimecres / Miércoles 29 - PROMERCAT VALENCIÀ
Dijous / Jueves 30 - PROMERCAT ESTATAL
1